ul. ks. Marcina Załuskiego 35, 05-230 Kobyłka, Polska
+48 669 656 596
edusmyk@gmail.com

Regulamin

Regulamin Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne EduSmyk

 1. Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne EduSmyk prowadzi zajęcia według aktualnej oferty dostępnej w gabinecie i na stronie internetowej www.edusmyk.pl.
 2. Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne EduSmyk zastrzega sobie prawo do zmiany oferty w każdym momencie. Zmiany te mogą dotyczyć poszerzania lub zmniejszenia oferty zajęć, jak również modyfikacji cen za świadczone usługi.
 3. Rodzic, bądź opiekun prawny zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad regulaminu:
  • Punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z zajęć (w razie spóźnienia zajęcia nie będą przedłużane)
  • Rodzice stosują się do zaleceń terapeuty w zakresie ćwiczeń, konsultacji medycznych i terapeutycznych. O wynikach konsultacji i badań niezwłocznie informują terapeutę.
  • W zajęciach może uczestniczyć dziecko zdrowe, bez oznak jakiejkolwiek infekcji.
  • Dziecko na zajęcia ma być ubrane wygodnie sportowo, a do gabinetów wchodzi tylko w obuwiu zamiennym.
  • Na sali może przebywać tylko dziecko i pracujący z nim terapeuta. Rodzic uczestniczy w zajęciach tylko w wyjątkowych sytuacjach.
  • Zajęcia trwają od 30 do 60 minut w zależności od realizowanej formy terapii.
  • Terapia prowadzona jest na podstawie programu autorskiego, opracowanego indywidualnie dla każdego dziecka według jego potrzeb.
  • Podczas zajęć opiekę nad dzieckiem sprawuje terapeuta. W czasie przerw między zajęciami,
   jak i bezpośrednio przed nimi opiekę nad dzieckiem sprawuje Rodzic, bądź opiekun prawny.
 4. Płatności.
  • Okresem rozliczeniowym w Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne EduSmyk jest miesiąc kalendarzowy.
  • Rodzic opłaca terapię dziecka za najbliższy miesiąc z góry, na pierwszych zajęciach, bądź przelewem do 5 danego miesiąca.
  • Brak wpłaty może być powodem do odmowy przyjęcia dziecka na zajęcia.
  • Spóźnienie na zajęcia nie powoduje ich wydłużenia/przesunięcia w czasie, ani zmniejszenia opłaty.
 5.  Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć
  • Zajęcia można odwołać do 10 rano dnia, w którym odbywają się zajęcia.
  • Odwołanie zajęć po 10 rano, ale nie później niż na 3 godziny przed zajęciami, skutkuje koniecznością uiszczenia 50% kosztu odwołanych zajęć.
  • Odwołanie zajęć później niż 3 godziny przed ich odbyciem, bądź nie przybycie na umówiony termin, skutkuje obowiązkiem uiszczenia 100% kosztu ww. zajęć.
  • Rodzic na prawo do odwołania jednych zajęć w miesiącu z możliwością przeniesienia opłaty na kolejny miesiąc (punkt nie obowiązuje w okresie ferii i wakacji, wtedy Rodzic może, z wyprzedzeniem, odwołać więcej niż jedno spotkanie terapeutyczne).
  • Odwołane drugie zajęcia można odrobić w proponowanym przez terapeutę terminie (w danym okresie rozliczeniowym).
  • W przypadku pozostałych dwóch zajęć, nie ma możliwości odwołania i przesunięcia opłaty na kolejny miesiąc (opłata ma charakter zapewnienia miejsca na zajęcia terapeutyczne).
 6. Forma odwołania zajęć
  • Należy skutecznie, telefonicznie poinformować terapeutę o odwołaniu zajęć.
  • Przypadki losowe będą rozpatrywane indywidualnie.
 7. Zajęcia odwołane z winy terapeuty będą odrabiane, przenoszone na inny termin, bądź wpłata zostanie przeniesiona na kolejny miesiąc.
 8. W przypadku przerwania terapii, jej wcześniejszego zakończenia niewykorzystana kwota nie podlega zwrotowi.
 9. W przypadku rezygnacji z terapii należy powiadomić terapeutę na 2 tygodnie przed zakończeniem okresu rozliczeniowego.
 10. W przypadku, gdy rodzic rezygnuje z rozpoczętej, a opłaconej już diagnozy – kwota nie podlega zwrotowi.
 11. Powtarzająca się absencja dziecka na zajęciach, skutecznie uniemożliwiająca realizowanie indywidualnego programu terapeutycznego, może być powodem rezygnacji z kontynuowania terapii.
 12. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad może być powodem rezygnacji z kontynuowania terapii dziecka
 13. Zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych Administratorem (RODO), administratorem danych jest firma ARUM Aleksandra Kurowska-Polakowska prowadząca  Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne EduSmyk z siedzibą w Kobyłce przy ulicy Załuskiego 35. Operator przetwarza dane osobowe w celu:
  • umówienia, potwierdzania terminu wizyt;
  • sporządzania na prośbę rodzica/opiekuna prawnego: ocen, diagnoz, opinii oraz innych informacji dotyczących ich dziecka;
  • prowadzenia dokumentacji dotyczącej przebiegu terapii, stosowanych form i metod pracy.

Do pobrania:

 1. Regulamin Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne EduSmyk
 2. Wzór oświadczenia dla rodziców i prawnych opiekunów